ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Jahyllara 3 maslahat
Bu makalanyň adyny görüp köp okyjymyz saglyga degişli birzat hakynda aýdyljakdyr diýip pikir edýär. Emma bu gezek men ýokary okuw jaýynda ýaňy okamana başlan ýaşlara käbir ...
Gurbannazar Ezizow
 Gurbannazar Ezizow (1940-1975)   Gurbannazar Ezizow - talantly türkmen şahyry, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Döwlet baýragynyň eýesi.   Gurbannazar Ezizow 1940-njy ýy ...
KIM BILMEŞEK
Guşa aw öwredilende ýüzi bölejik gyzyl mataly bulaýlanýan akja keçe?
Horjun
Torkeçe
Albaý
Torna
KINO DÜNÝÄSI
3:10 to Yuma - 3:10 Ýuma otlusy (2007)
Kanunbozujy Weýd tussag edilende Ewans, bu elhenç adamy kazyýete alyp gitmegi meýletin boýun alýar. Ýuma barýan sagat 3:10 otlusyna tabşyrmak üçin ýola düşenlerinde Ewans we Weýd biri-birine hormat goýup başlaýarlar. Ýöne Weýdiň topary we her ýerde ýüze çykýan howplar sebäpli bu ýolagçylyk öz nesibeleriniň wezipesine öwrülýär.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ