ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
Kim Baýram hanyň mazaryna “iň oňat gülzarlykdaky gül hem solýar” diýen ýazgyny ýazypdyr.
Nyzameddin Ahmet
Şyh Gedaýy
Şyh Abdylkadyr
Badauny Abdyrahym han
KINO DÜNÝÄSI
Transsiberian - Transsibir ekspressi (2008)
Amerikaly maşgala, Roý we Jessi iň soňky ýaşan ýerleri bolan Pekinden has uzakda galan öýlerine dolanyp barmagy ýüregine düwýärler. Otlyda Karlos we Abbi atly başga bir maşgala bilen tanyşýarlar.

Olaryň arasynda öýünden uzakda gezip ýören syýahatçylaryň arasynda döreýän binýady o diýen berk bolmadyk gatnaşyklar emele gelýär. Roý duralgalaryň birinde otlydan düşýär. Jessi hem täze dostlarynyň görünişleri ýaly däldigini syzyp ugraýar. Ýöne bu ýatdan çykmajak wakanyň hakyky howply taraplary ýaňy ýüze çykyp başlaýardy.

Ýönekeý bir otly ýolagçylygy rus polisiýasy, mafiýa, ejir çekdirme, neşe serişdeleri we jenaýata girip gidýän elhenç kowalamaşaga öwrülýär.

BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ