ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Gregor Mendel - genetikany açan ruhany
  GYSGAÇA "Genetikanyň atasy" hökmünde bilinýän Gregor Mendel 1822-nji ýylda Awstriýada dogulýar. Ruhany Mendel öz monastyrynyň bagyndaky tejribeler arkaly nesil yzarla ...
Garagumyň ägirt oýlary: adamyň tebigy ýadygärlikleri
Garagum çölüniň ortasynda Derweze şäherçesiniň golaýynda syýahatçylar adam täsiri bilen döredilen deňsiz-taýsyz tebigat ýadygärligini görüp bilerler. Bular birnäçe ýyl mundan ozal ...
Amatlyş çykdy. Ulanyp gördüňizmi?
  Bu näme? Ajap Sözlük Amatlyş Google Chrome brauzeri üçin işlenip düzülen goşmaça kömekçi programmadyr. Ol ýükläniňizden soň syçanyň sag düwmesine basanyňyzda çykýar we ...
KIM BILMEŞEK
Benzol molekulasynda näçe uglerod atomy bar?
1,5
16
245
6
KINO DÜNÝÄSI
Gelin (1971)
Filmiň esasynda bolan waka ýatyr doganlar Narlyýewleriň çagalygyny geçiren ýerlerinde bir ýaşuly çopan bilen onuň oglunyň gelni ýaşapdyr. Gelniň adamsy uruşa gidýär, uruşdan yzda galanlaryň ykbaly hem aňsat däl. Filmde zenanlaryň sabry we umydy suratlandyrylýar.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ