ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Madda
MADDA Tutup, tagamyny bilip ýa-da yslap bilýän her bir zadyňyz maddadan emele gelýär. Görüp bilýän her zadyňyz, şol sanda eşikler, suw, iýmit, ösümlikler we haýwanlar maddadan ybarat. ...
Gündelik maslahatlar
Indiki möwsüme çenli deri önümlerini nähili saklamaly? Derini  limon bilen süpürmeli, soňra gliserin çalmaly we tomusda şkafda ýygnabermeli.  Mebelde haýsydyr bir gyzgyn zat ...
Heýkeltaraş Saragt Babaýewiň saýty
Garaşsyzlyk ýyllarynda ýurdumyzyň her künjeginde dürli täze heýkeller peýda boldy. Bularyň arasynda meşhur Saragt Babaýewiň heýkelleri hem möhüm orun eýeleýär. Türkmenistanyň gara ...
KIM BILMEŞEK
“Bir tirkiş düýe” diýilende näçe düýe göz öňüne tutulýar?
1 düýe
7 düýe
2 düýe
40 düýe
KINO DÜNÝÄSI
The Usual Suspects - Adaty şübheliler (1995)
Bir ýük maşyny Nýu-Ýorkda ogurlanansoň, bäş jenaýatçy sülçiň öňüne getirilýär. Olar günäsiz bolany üçin, polisiýadan ar almagy ýüregine düwýärler. Operasiýanyň barşyna ady rowaýata öwrülen jenaýatçy Kaýzer Söze täsir edip başlaýar. Şübhelenilýänleriň her biri bir wagtlar Sözä ýamanlyk edip ýetişipdir. Hasaplaşygyň netijesinde 27 adam ýogalýar, ýöne esasy sorag henizem jogapsyz: Kaýzer Söze kim?
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ