ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
 
Suratdaky kim?
Ýugoslawiýanyň öňki prezidenti Jitko Mladiç
SSSR-iň öňki prezidenti Mihail Gorbaçýow
SSSR-iň öňki prezidenti Ýuriý Andropow
Gruziýanyň öňki prezidenti Mihail Şewardnadze
KINO DÜNÝÄSI
Gelin (1971)
Filmiň esasynda bolan waka ýatyr doganlar Narlyýewleriň çagalygyny geçiren ýerlerinde bir ýaşuly çopan bilen onuň oglunyň gelni ýaşapdyr. Gelniň adamsy uruşa gidýär, uruşdan yzda galanlaryň ykbaly hem aňsat däl. Filmde zenanlaryň sabry we umydy suratlandyrylýar.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ