ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Gregor Mendel - genetikany açan ruhany
  GYSGAÇA "Genetikanyň atasy" hökmünde bilinýän Gregor Mendel 1822-nji ýylda Awstriýada dogulýar. Ruhany Mendel öz monastyrynyň bagyndaky tejribeler arkaly nesil yzarla ...
Söz hem sungat hakda
Sungat özboluşly zatdan ýönekeý bir zady, ýönekeý bir zatdan özboluşly aýratynlygy tapmakdyr.  Didro  Gowy aýdylan pikir ähli dilde-de deň derejede many saçýar. Draýden H ...
Bezegli deräniň syry
  Ol ýazgylar ilkinji gezek kiçi Bezegli deräniň diwar ýazgylarynda gabat gelýär. Diwar suratlary, alymlaryň pikirine görä, takmynan, 14 müň ýyl ozalrak döredilipdir. Şeýlelikde, ...
KIM BILMEŞEK
Gowşut han näçinji ýylda han bolýa?
1852-nji ýylda
1853-nji ýylda
1869-njy ýylda
1825-njy ýylda
KINO DÜNÝÄSI
Gelin (1971)
Filmiň esasynda bolan waka ýatyr doganlar Narlyýewleriň çagalygyny geçiren ýerlerinde bir ýaşuly çopan bilen onuň oglunyň gelni ýaşapdyr. Gelniň adamsy uruşa gidýär, uruşdan yzda galanlaryň ykbaly hem aňsat däl. Filmde zenanlaryň sabry we umydy suratlandyrylýar.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ