ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty
Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institytynyň taryhy we şu günlerdäki işi Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk instituty Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň pe ...
Türkmen «Stounhenji»!?
© 2003-2010, Türkmenistanyn Ylymlar akademiýasy http://www.science.gov.tm/ alyndy  Türkmenistanyň biçak baý geçmişi bar. Bu gün Altyn depe, gadymy Merw, Soltan Sanjaryň maw ...
KINO DÜNÝÄSI
The Girl with the Dragon Tattoo (Män som hatar kvinnor) - Aždarha tatuly gyz (2009)
Kyrk ýyl öň, Wanger neberesiniň eýeçilik edýän we ýaşaýan adasynda bolup geçen maşgala üýşmeleňinde Harriet Wanger ýitýär. Onuň bedeni hiç haçan tapylmaýar. Emma daýysy onuň ýitirim bolmagyna öz garyndaşlarynyň biri günäkärdir diýip hasaplaýar. Baý daýy şol wakalary derňemek üçin, abraýy peselen Mikael Blomkwist atly žurnalisti hakyna tutýar. Oňa bolsa Lizbet Salander atly edenli kompýuterçi gyz kömek edýär. Harrietiň gözlegi elhenç adam öldürmeleriň bolup geçendigini görkezýär. Derňewçi žurnalist we haker gyz maşgalanyň taryhyndaky garaňky sahypalara aralaşmaly bolýarlar. Wangerleň neberesi bu derňewçilerden hoşal däl. Bu bolsa Blomkwist we Salanderiň öz janlaryny aýamak üçin çäre görmegini talap edýär.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ