ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
Mysapyr – diýen sözüň manysy
Ýolundan azaşan
Aşyk
Pukara, biçäre
Däli
KINO DÜNÝÄSI
The Usual Suspects - Adaty şübheliler (1995)
Bir ýük maşyny Nýu-Ýorkda ogurlanansoň, bäş jenaýatçy sülçiň öňüne getirilýär. Olar günäsiz bolany üçin, polisiýadan ar almagy ýüregine düwýärler. Operasiýanyň barşyna ady rowaýata öwrülen jenaýatçy Kaýzer Söze täsir edip başlaýar. Şübhelenilýänleriň her biri bir wagtlar Sözä ýamanlyk edip ýetişipdir. Hasaplaşygyň netijesinde 27 adam ýogalýar, ýöne esasy sorag henizem jogapsyz: Kaýzer Söze kim?
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ