ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Bagtly bolmak hakda
Amerikan psihologlary bagtly bolmaklygyň takyk ýedi usulyny salgy berýärler. 1. Öz ýakynlaryňyzy söýüň. Öz söýýäniňize wagtyňyzyň köpüsini sarp ediň hem-de ýygy-ýygydan özüň ...
Ýokary okuwdan soňky ylym ulgamy
Umumy maglumat Doktorantura Ylymlaryň doktory dissertasiýasyny taýýarlamak üçin ýokary okuw mekdepleriň işgärlarini ylmy işgär wezipesine geçi ...
KIM BILMEŞEK
Eger gülleň biri tozadyp çaňyn Bir boş dünýä çagyraýsa erkiňiz, Erk tapyň siz şeýle erki daňmaga Soňra taýak bilen beriň merkini Goşgynyň awtory kim?
K. Gurbannepesow
A. Agabaýew
A. Gurbannepesow
G. Ezizow
KINO DÜNÝÄSI
Transsiberian - Transsibir ekspressi (2008)
Amerikaly maşgala, Roý we Jessi iň soňky ýaşan ýerleri bolan Pekinden has uzakda galan öýlerine dolanyp barmagy ýüregine düwýärler. Otlyda Karlos we Abbi atly başga bir maşgala bilen tanyşýarlar.

Olaryň arasynda öýünden uzakda gezip ýören syýahatçylaryň arasynda döreýän binýady o diýen berk bolmadyk gatnaşyklar emele gelýär. Roý duralgalaryň birinde otlydan düşýär. Jessi hem täze dostlarynyň görünişleri ýaly däldigini syzyp ugraýar. Ýöne bu ýatdan çykmajak wakanyň hakyky howply taraplary ýaňy ýüze çykyp başlaýardy.

Ýönekeý bir otly ýolagçylygy rus polisiýasy, mafiýa, ejir çekdirme, neşe serişdeleri we jenaýata girip gidýän elhenç kowalamaşaga öwrülýär.

BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ