ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Baba Annanow hakda
Aşgabatda Baba Annanowyň adyny göterýän köçe bar. Ýaşaýan bolanlygynda ol bu ýyl 75 ýaşamalydy.   Wagt miwesiz bolmaýar. Ol mydama öz gahrymanlaryny döredýär. Her nämede bol ...
Gurbandurdy Gurbansähedow
 Gurbandurdy Gurbansähedow Türkmenistanyň iň görnükli ýazyjylarynyň biridir. Ol 1919-njy ýylda Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda dogulýar. Ol 1941-nji ýylda Aşgabat Döwlet pedi ...
KIM BILMEŞEK
Eger gülleň biri tozadyp çaňyn Bir boş dünýä çagyraýsa erkiňiz, Erk tapyň siz şeýle erki daňmaga Soňra taýak bilen beriň merkini Goşgynyň awtory kim?
K. Gurbannepesow
A. Agabaýew
A. Gurbannepesow
G. Ezizow
KINO DÜNÝÄSI
The Bank Job - Bank işi (2008)
Film 35 ýyl mundan ozal Londonda bolup geçen adatdan daşary hakyky waka esaslanýar. Bu heýjanly filmiň içinden intriga, skandal we howp eriş-argaç bolup geçýär. Filmi öndürijiler oňa "jenaýat we korrupsiýanyň aýdylmadyk hekaýasy" diýip baha berýärler. 

1971-nji ýylyň sentýabr aýynda ogrular Londonyň Baker Street köçesindäki bir banka tunel gazyp girdiler we ol ýerdäki baýlyklary ogurladylar. Ogurlanan zatlaryň hiçisi tapylmady. Hiç kim tussag edilmedi. Ogurlyk metbugatda birnäçe gün saklandy, soňra bolsa Birleşen Patyşalygyň hökümetiniň duýduryş bermegi bilen ýatdan çykyp gitdi.

Bu film gizlin mekanlarda nämeleriň saklanandygyny äşgär edýär. Hekaýada patyşa maşgalasyna hem degýän jenaýat we korrupsiýa baglanşyklaryny görkezýär. Bu wakada iň bir bigünä adamlar ogrulardyr.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ