ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
Türkmenlerde Mülk ýerleri kimlere berilipdir?
Dindarlara we ruhanlara
Harby gullukçylara
Oba jemagatynyň agzalaryna
Gurply adamlara
KINO DÜNÝÄSI
Semum (2008)
Jähennemiň gapysyna barýan iň elhenç ýol! Hemme zat, Janan we ýoldaşy Wolkan Karaja täze öýe göçenlerinden soň başlaýar. Täze öýlerinde durmuş öz akymyna gidip başlaýar, ýöne günlerde bir gün Janana düşnüksiz zatlar bolup başlaýar. Janan ýuwaş-ýuwaş başga bir barlyga, özüne höküm edýän edýän bir jandara öwrülip barýar. Oňa jähennemden pursatlar görkezýän bu jandar, garabasmalaryň üsti bilen çekdirýän ejirleri arkaly Jananyň bedenini öz eline alýar. Şeýtanyň iň sadyk hyzmatkäri SEMUM Janany nyşana edinipdir. Janana indi näme bolarka?
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ