ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
Ýelken berkitmek üçin gämilerde edilýän berk sütün?
tärim
stolba
ýelken
ergeldek
KINO DÜNÝÄSI
Stalker (1979)
Ýürekgysgynç reňkli ýadaw şäheriň ýanynda tikenekli sim we esgerler tarapyndan goralýan Zona atly bir ýer bar. Stalker, ýagny Zona girip çykmaga aýratyn ukyply we tussag bolmakdan çekinmeýän adam ýene öz işi üçin aýalynyň garşy çykmagyna garaman ýola düşýär. Onuň ýoldaşlary Zonadaky arzuwlary hasyl edýän otaga ýetmek isleýän biri ýazyjy, biri bolsa ylmy işgär. Meşhur ýazyjy ylham çeşmesini ýitiripdir, ol şübhelenýär we öz genisini sorag astyna goýýar. Ümsüm ylmy işgär bolsa ýolagçylykdan beter öz ýantorbasy bilen başagaý. Taşlanan Zona örän howply bolany üçin, otaga göniläp barmak bolmaýar. Olar ýakynlaşdygyça stalkeriň düşündürýän düzgünleri barha üýtgeýän ýaly.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ