ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Gregor Mendel - genetikany açan ruhany
  GYSGAÇA "Genetikanyň atasy" hökmünde bilinýän Gregor Mendel 1822-nji ýylda Awstriýada dogulýar. Ruhany Mendel öz monastyrynyň bagyndaky tejribeler arkaly nesil yzarla ...
Gabrowodan şorta sözler
 ULY WADA –        Kaka, sen maňa düýşümde kiçijik bir şokolad alyp berdiň. –        Maňa g ...
Şanyňa ýazylan liriki setirler
I   Sen erkin bol. Säher-säher saçyň ýaý. Sen şat bolsaň, gözüňden nur saçylýar. Aç sen oňat kitaplaryň sahabyn. Bil ýagşylyk, ýamanlygyň hasabyn. Edepsiz sözüme öýk ...
KIM BILMEŞEK
“Hyrat” diýip nirä aýdypdyrlar?
Owganystan
Yrak
Eýran
Gazagystan
KINO DÜNÝÄSI
The Girl with the Dragon Tattoo (Män som hatar kvinnor) - Aždarha tatuly gyz (2009)
Kyrk ýyl öň, Wanger neberesiniň eýeçilik edýän we ýaşaýan adasynda bolup geçen maşgala üýşmeleňinde Harriet Wanger ýitýär. Onuň bedeni hiç haçan tapylmaýar. Emma daýysy onuň ýitirim bolmagyna öz garyndaşlarynyň biri günäkärdir diýip hasaplaýar. Baý daýy şol wakalary derňemek üçin, abraýy peselen Mikael Blomkwist atly žurnalisti hakyna tutýar. Oňa bolsa Lizbet Salander atly edenli kompýuterçi gyz kömek edýär. Harrietiň gözlegi elhenç adam öldürmeleriň bolup geçendigini görkezýär. Derňewçi žurnalist we haker gyz maşgalanyň taryhyndaky garaňky sahypalara aralaşmaly bolýarlar. Wangerleň neberesi bu derňewçilerden hoşal däl. Bu bolsa Blomkwist we Salanderiň öz janlaryny aýamak üçin çäre görmegini talap edýär.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ