ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

ÝAZGYLAR
Ahmet Ýalçynkaýa
  Türkmenistanda ýaşan Türk şahyr. 1963 ýylynyň Dekabr aýynda Giresunda dünýä indi. Başlangyç we orta mekdebi Federatiw Germaniýada, leseýi bolsa Stabulda gutardy. Boga ...
Üýtgeşik bellikler - HTML
Haçan-da siz esasy harplary bir HTML dokumentine ýazanyňyzda olar edil ýazyşyňyz ýaly çykýarlar. Ýöne meselem Türkmen elipbiýindäki esasy latyn alfawitinde bolmadyk harplar weli ...
KIM BILMEŞEK
Daşköpri söweşi haçan boldy
1884 ýylyň ýanwarynda
1886-1887 ýyllarda
1885 ýylyň mart aýynda
1887 ýylyň maý aýynda
KINO DÜNÝÄSI
The Bank Job - Bank işi (2008)
Film 35 ýyl mundan ozal Londonda bolup geçen adatdan daşary hakyky waka esaslanýar. Bu heýjanly filmiň içinden intriga, skandal we howp eriş-argaç bolup geçýär. Filmi öndürijiler oňa "jenaýat we korrupsiýanyň aýdylmadyk hekaýasy" diýip baha berýärler. 

1971-nji ýylyň sentýabr aýynda ogrular Londonyň Baker Street köçesindäki bir banka tunel gazyp girdiler we ol ýerdäki baýlyklary ogurladylar. Ogurlanan zatlaryň hiçisi tapylmady. Hiç kim tussag edilmedi. Ogurlyk metbugatda birnäçe gün saklandy, soňra bolsa Birleşen Patyşalygyň hökümetiniň duýduryş bermegi bilen ýatdan çykyp gitdi.

Bu film gizlin mekanlarda nämeleriň saklanandygyny äşgär edýär. Hekaýada patyşa maşgalasyna hem degýän jenaýat we korrupsiýa baglanşyklaryny görkezýär. Bu wakada iň bir bigünä adamlar ogrulardyr.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ