ýatda sakla Hasap aç Açarsözi täzele Mesele bar

KIM BILMEŞEK
Fosfor howada näme üçin ýagtylanýar?
Radioaktiw bolanlygy
Howada okislenýänligi
Atomy durnuksyzlygy
Radioaktiw dalligi
KINO DÜNÝÄSI
The Bank Job - Bank işi (2008)
Film 35 ýyl mundan ozal Londonda bolup geçen adatdan daşary hakyky waka esaslanýar. Bu heýjanly filmiň içinden intriga, skandal we howp eriş-argaç bolup geçýär. Filmi öndürijiler oňa "jenaýat we korrupsiýanyň aýdylmadyk hekaýasy" diýip baha berýärler. 

1971-nji ýylyň sentýabr aýynda ogrular Londonyň Baker Street köçesindäki bir banka tunel gazyp girdiler we ol ýerdäki baýlyklary ogurladylar. Ogurlanan zatlaryň hiçisi tapylmady. Hiç kim tussag edilmedi. Ogurlyk metbugatda birnäçe gün saklandy, soňra bolsa Birleşen Patyşalygyň hökümetiniň duýduryş bermegi bilen ýatdan çykyp gitdi.

Bu film gizlin mekanlarda nämeleriň saklanandygyny äşgär edýär. Hekaýada patyşa maşgalasyna hem degýän jenaýat we korrupsiýa baglanşyklaryny görkezýär. Bu wakada iň bir bigünä adamlar ogrulardyr.
BAŞSAHYPA   |   BIZE ÝAZYŇ